ALGEMENE VOORWAARDEN DAVE’S SCHILDERWERKEN V.O.F. per 01-01-2015

Dave's Schilderwerken V.O.F.
Dave's Totaalonderhoud V.O.F.
t.a.v. Dave & Lisette Looijer
Nijverheidsweg 3
1452 PA Ilpendam

www.davesschilderwerken.nl
www.davestotaalonderhoud.nl

M: 06-24249970
Handelsregister KvK nr. 62252518
BTW nr. NL854729331B01

Deze voorwaarden zijn door Dave’s Schilderwerken v.o.f gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Noordwest-Holland onder nummer 62252518

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1 Definities
ARTIKEL 2 Werkingssfeer
ARTIKEL 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL 4 Rechten en verplichtingen van de opdrachtnemer
ARTIKEL 5 Rechten en verplichtingen van de opdrachtgever
ARTIKEL 6 Meer- en minderwerk
ARTIKEL 7 Overmacht
ARTIKEL 8 Oplevering en herstel van gebreken
ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid
ARTIKEL 10 (Niet nakoming van) betaling (in termijnen), rente en zekerheid
ARTIKEL 11 Eigendom('s voorbehoud) van tekeningen en ontwerpen
ARTIKEL 12 Toepasselijk recht en geschillenregeling


ARTIKEL 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Opdrachtnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen en die bedrijfsmatig offertes uitbrengt alsmede onder meer schilders-, behangers- en afwerkingswerkzaamheden uitvoert en daartoe de te verwerken producten levert.
  • Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, al dan niet in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  • Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer daaronder begrepen opdrachten tot het leveren van diensten en producten (materialen).

ARTIKEL 2: Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden van Dave’s Schilderwerken v.o.f. zijn tot stand gekomen per 1 januari 2015 en zijn van toepassing op alle tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, prijsaanbiedingen in offertes, calculaties, diensten (inmeten t.b.v. offertes) en uitgevoerde werkzaamheden door opdrachtnemer.
Partijen zijn overeengekomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de overeenkomsten en offertes worden aangemerkt.
Afwijking van de bepalingen van deze voorwaarden wordt door partijen in onderling overleg overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.
Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. Alhier is aan de datum te zien wanneer deze voorwaarden zijn opgesteld. Bij wijziging van de voorwaarden vervallen alle eerder uitgebrachte versies.

ARTIKEL 3: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
Het aanbod voor werk wordt door opdrachtnemer schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
Elk aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend en kan derhalve na aanvaarding slechts door opdrachtnemer worden herroepen mits dit onverwijld geschiedt.
Mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd. Deze bepaling laat onverlet de mogelijkheid van elk der partijen de totstandkoming van de overeenkomst door andere middelen te bewijzen.
Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en opdrachtnemer met instemming van opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft gemaakt, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de offerte te hebben verstrekt.
Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en vermeldt de betalingswijze.
Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4: Rechten en verplichtingen van de opdrachtnemer
De opdrachtnemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zullen zijn, ten tijde van uitvoering van het werk. Eventuele financiële gevolgen van de wijzigingen in de voorschriften tussen datum aanbod en uitvoering van het werk mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever, mits de opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was van de wijziging. Indien opdrachtnemer wel op de hoogte was van de wijziging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst mag hij doorberekenen aan de opdrachtgever mits hij opdrachtgever van de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld.
Opdrachtnemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachtgever, daaronder begrepen de ondergrond waarop opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten en gebreken in de door opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen of uitvoeringsvoorschriften.
De opdrachtnemer is – in geval de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig ter zake heeft gewaarschuwd en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering van de betreffende werkzaamheden op de ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd – niet aansprakelijk voor het door hem uitgevoerde werk op een ondeugdelijke ondergrond.
Indien opdrachtnemer tijdens de uitvoering voorziet dat de uitvoeringstermijn zal worden overschreden, doet hij hiervan mededeling aan opdrachtgever onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding.
Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

ARTIKEL 5: Rechten en verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de overige voor het werk benodigde gegevens.
De opdrachtgever verschaft de opdrachtnemer de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan de opdrachtnemer te vergoeden.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is, moeten de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.
De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht, alsook door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld dan wel door hem zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de opdrachtgever hierop te wijzen. Dit doet niet af aan de verplichting van de opdrachtnemer om de opdrachtgever te waarschuwen op grond van artikel 4 lid 3.
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, mits die tekortkoming aan opdrachtnemer is toe te rekenen.

ARTIKEL 6: Meer- en minderwerk
Het werk omvat alleen datgene wat beide partijen zijn overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. In geval opdrachtgever toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, kan opdrachtnemer een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
Onder meerwerk wordt ook verstaan het uitvoeren van herstel werkzaamheden welke nodig zijn indien deden het reeds geleverde werk van opdrachtnemer beschadigd hebben. Dit kan het geval zijn met schade veroorzaakt door timmerlieden, stucadoors, electriciëns, parketteurs en alle anderen op de werkplek aanwezige of passerende personen.

ARTIKEL 7: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: slechte weersomstandigheden, tekort aan personeel bij opdrachtnemer, stakingen in andere bedrijven, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten.
Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en evenmin in zijn risico-sfeer ligt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtgever niet kan worden toegerekend, en evenmin in zijn risico-sfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten.

ARTIKEL 8: Oplevering en herstel van gebreken
Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
  • De opdrachtgever dit aan de opdrachtnemer meedeelt;
  • De opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht het werk voltooid te achten;
  • De opdrachtgever niet binnen uiterlijk 10 dagen na dagtekening van een door opdrachtnemer verzonden brief, schriftelijk de bezwaren tegen voltooiing van het werk kenbaar maakt;
  • De opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.
Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, moet opdrachtgever aan opdrachtnemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen, onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.
Opdrachtgever kan vorderen dat opdrachtnemer de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

ARTIKEL 9: Aansprakelijkheid
Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding is geschied.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van zijn niet-leidinggevende ondergeschikten.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is opdrachtnemer nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan 25% van de geleden schade met een maximum van het factuurbedrag (exclusief btw) van de betreffende werkzaamheden. In geval opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.
Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.
Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht hieromtrent heeft geschonden.
Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.

ARTIKEL 10: (Niet nakoming van) betaling (in termijnen), rente en zekerheid
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn, dwz. bij niet tijdige betaling, is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en worden alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Niettemin zend de opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn slechts één betalingsherinnering.
Bij niet tijdige betaling vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, is opdrachtnemer gerechtigd om de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand over het verschuldigde opeisbare bedrag in rekening te brengen, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, zulks vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag, exclusief btw.
Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, dan wel in geval opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten en in de tweede plaats strekken de betalingen tot mindering op de hoofdsom, van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
In geval betaling in termijnen is overeengekomen en opdrachtgever is met de betaling van een termijn in gebreke, is opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen van maximaal 50% van het totaalbedrag van de offerte.
Opdrachtnemer kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 11: Eigendom(svoorbehoud) van tekeningen en ontwerpen
Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, blijven door opdrachtnemer geleverde goederen en (nog niet verwerkte) materialen de uitsluitende eigendom van opdrachtnemer.
Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen en (nog niet verwerkte) materialen aan derden te verpanden of te vervreemden. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen en (nog niet verwerkte) materialen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindend goederen af te zonderen.
Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd de geleverde zaken bij opdrachtgever of bij derden die de zaak voor opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom voor iedere dag dat hiermee in gebreke blijft.
Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die opdrachtnemer bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 12: Toepasselijk recht en geschillenregeling
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) welke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard of van de overeenkomsten welke daaruit voortvloeisel mochten zijn, worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Namens Dave’s Schilderwerken v.o.f.
Dave & lisette Looijer
Graag tot uw dienst!